Tjänster

Interimslösningar

Våra interimslösningar säkerställer kompetens i en viss funktion med omedelbar verkan. De underlättar övergångar vid såväl avgångar som omflyttningar i organisationen och exempelvis sjukfrånvaro eller tjänstledigheter och kan även avhjälpa arbetstoppar i kritiska skeden. RP People har tillgång till såväl egna konsulter inom Rud Pedersen-gruppen som anslutna konsulter som kan ställas till uppdragsgivarens förfogande med mycket kort varsel.

Expertcoaching/utbildning

Utbildning och coaching kortar ner ledtiderna och startsträckan – det möjliggör att personal som är ny i en funktion uppnår full effektivitet och lönsamhet tidigare. Upplägget kan även anpassas för att underlätta inrättandet och uppstarten av en ny funktion. Det kan ske över tid (coaching) och vid specifika tillfällen (utbildning) samt i kombination.

Second opinion

Vi erbjuder ett komplement till pågående tillsättningar av tjänster, där vi ger vårt utlåtande kring en eller flera kandidaters profiler samt förslag på hur personen kan få en så kort startsträcka som möjligt. Det kan även ske i kombination med att vi validerar specialistkompetenser inom Public Affairs eller kommunikation.

Validering av specialistkompetens inom Public Affairs och kommunikation

RP People samlar branschens största egna kompetens inom dessa områden och underområden och kan därför göra kvalificerade utlåtanden kring huruvida en kandidat har rätt kvalifikationer oavsett upplägg. Detta kan ske som ett komplement till en intern eller outsourcad process, där RP People tar ansvar för själva säkringen av kompetens inom public affairs.

Upprättande av funktioner

Många företag och organisationer inrättar funktioner inom public affairs från grunden. Då kan det vara svårt att passa in den funktionen i den befintliga organisationen. Vid upprättandet av nya chefs- och specialistfunktioner bistår RP People med strategisk rådgivning kring hur tjänsten bäst kan utformas och hur den ska placeras i organisationen för att på bästa sätt tillgodose organisationens strategiska behov.

Headhunting/executive search

RP People och Rud Pedersen-gruppen samlar branschledande kunskap inom kommunikation och public affairs. God kännedom om vilken affärskritisk roll dessa funktioner spelar inom olika verksamheter säkerställer att rätt kompetensprofil identifieras tidigt i uppdraget. Ett omfattande nätverk i kombination med gediget search-arbete gör att rätt kandidatprofiler identifieras. Våra kunskaper och färdigheter inom området gör att RP People med hög trovärdighet kan nå fram till kontaktade kandidater.

Föregående sida: Startsida Nästa sida: Kontakt